Wydawcą portalu plportal.pl jest firma:
GLOBAL PRESS LLC
SR 20170079992 – File Number 6273059 8100
Adres: 501 Silverside Road Suite 105
Wilmington DE 19809 USA


Celem stworzenia plportal.pl jest:
1. Aktywna promocja wzorców związanych z dobrym rządzeniem, przestrzeganiem praw człowieka oraz poszanowaniem dla wolności mediów
2. Wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji
3. Wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz badań naukowych
4. Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych, gospodarczych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności.
5. Działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych oraz grup i środowisk marginalizowanych społecznie, popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej, działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem dotyczące w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne oraz innych grup narażonych na dyskryminacje
6. Wspieranie rozwoju nauki poprzez upowszechnianie, promocję i popularyzację osiągnięć naukowych oraz przedsięwzięć innowacyjnych poprzez kojarzenie partnerów nauka –firma -nauka. Celem naszym jest także obiektywne poszerzanie wiedzy na temat globalnych problemów politycznych, społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. Poprzez swoją działalność chcemy wspierać rozwój polskiego społeczeństwa obywatelskiego i świadomości społecznej na temat współczesnych stosunków międzynarodowych, zwłaszcza w wymiarze europejskim i pozaeuropejskim.
Szczególną uwagę przywiązujemy do promowania takich rozwiązań w polityce międzynarodowej, które charakteryzują się poszanowaniem praw i godności każdego człowieka, różnorodności kulturowej oraz idei zrównoważonego rozwoju. Poprzez formułowanie krytycznych refleksji mamy nadzieję efektywnie wpływać na kierunek debaty o polityce międzynarodowej w Polsce.
Ogromna rzesza Polaków, w tym młodych Polaków, niezależnie od swych problemów i różnych poglądów, chce żyć po prostu w fajnym kraju, marzy o lepszej Polsce i o lepszym życiu.
Portal popiera, realizuje i upowszechnia wszelkie inicjatywy kulturalne, edukacyjne oraz społeczne. Propagujemy przedsiębiorczość i działania wspomagające rozwój gospodarczy. Inicjujemy i wspieramy programy rekultywacji i ochrony środowiska, przyrody oraz dziedzictwa kulturowego.