REGULAMIN :: Rozdział I – Wstęp Omawiane Warunki Użytkowania mają na celu regulowanie obowiązków i praw Użytkowników serwisów zaproponowanych przez spółkę: GLOBAL PRESS LLC SR 20170079992 – File Number 6273059 8100 Adres: 501 Silverside Road Suite 105 Wilmington DE 19809 USA zlokalizowanych na stronie www.plportal.pl :: Rozdział II – Definicje Administrator – pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez spółkę GLOBAL PRESS LLC, zajmujący się zmianami na stronie plportalu.pl i aktualizowaniem informacji na Portalu. Dział tematyczny– subdomena ….. .plportal.pl zawierająca informacje określonej problematyki. Dziennikarz– osoba przesyłająca artykuły i informacje do Redakcji Portalu lub osoba przygotowująca i prezentująca materiały na Portalu. Informacja– każda wiadomość dodana przez Użytkownika. Login– ciąg znaków opisujący nazwę pełnoprawnego Użytkownika. Moderowanie informacji– zarządzanie treścią, dodawanie, edytowanie i usuwanie informacji. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, korzystający lub zarejestrowany na Portalu Portal– serwis dostępny pod domeną www.plportal.pl Redaktor– pełnoprawny Użytkownik wyznaczony przez plportal.pl. Redaktor Naczelny działu tematycznego – pełnoprawny Użytkownik odpowiedzialny za jeden lub więcej działów tematycznych na Portalu wyznaczony przez spółkę GLOBAL PRESS LLC LLC. Materiały i prace – zbiór danych w postaci wszelkich materiałów, zarówno bieżących, jak i archiwalnych, udostępnianych przez Użytkownika w Serwisie, którymi mogą być w szczególności: artykuły, komentarze, streszczenia, abstrakty, felietony, notki redakcyjne, mapki, wideogramy i fonogramy, wywiady, diagramy, zestawienia, recenzje, statystyki, wykresy, zdjęcia, pliki komputerowe oraz pozostałe formy publikacji, do których Użytkownikowi przysługują pełne i wyłączne prawa autorskie lub też prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych regulacji. :: Rozdział III – Zasady korzystania z Portalu Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne dla każdego Użytkownika. Użytkowników obowiązuje zasada tolerancji oraz wzajemnego poszanowania. Użytkownik umieszczając Informacje na Portalu wyraża jednocześnie zgodę na ich publikację oraz wykorzystanie przez Portal www.plportal.pl w celach promocyjnych. Nie jest dozwolone dodawanie Informacji, które nie są zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, a w szczególności: (a) przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.), (b) zawierają wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.), (c) obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu Cywilnego), (d) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (art. 23 Kodeksu Cywilnego oraz art. 194 – 196 Kodeksu Karnego), (e) propagują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.), (f) propagują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.), (g) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu Cywilnego), (h) zawierają treści pornograficzne, pedofilskie lub je propagują. Publikowane informacje w myśl Kodeksu Cywilnego nie stanowią oferty. Portal nie bierze za nie odpowiedzialności. Dodawanie informacji do działu Galeria i Forum jest przeznaczone wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników Portalu Informacje o charakterze reklamowym umieszczone bez zgody i wiedzy Redakcji zostają natychmiast usuwane. Dodając informacje Użytkownik gwarantuje, że posiada prawa autorskie Informacji lub prawa do ich korzystania. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za opinie i komentarze Użytkowników umieszczane na Portalu Tylko Redakcja może podjąć wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Portalu . :: Rozdział IV – Użytkownicy portalu będący autorami prac i materiałów Współpracują z Redakcją Publikują własne teksty i materiały lub za zgodą ich autorów. Oświadczają, że są autorami lub redaktorami pracy, którą przesyłają do Redakcji Portalu oraz udzielają Portalowi licencji na prezentację przesłanej pracy. Upoważniają redakcje do podejmowania decyzji w kwestii sposobu publikowania i przetwarzania materiałów, celem dostosowania do wymogów technicznych portalu www.plportalu.pl. Użytkownik oświadcza, że jest autorem przesłanej pracy oraz że wykorzystanie materiałów przekazanych do realizacji umowy nie narusza praw osób trzecich. Niniejsza licencja dotyczy następujących pól eksploatacji: (a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu licencjonowanych materiałów, (b) prawo wprowadzania materiałów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych, (c) prawo dokonywania obróbki komputerowej materiałów wynikającej ze specyfiki medium internetowego, (d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania materiałów w systemie on-line (portal ) w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci, (e) prawo do tworzenia papierowych wersji materiałów, (f) prawo dostosowania funkcjonalności materiałów do wymagań portalu, (g) prawo wykorzystania materiałów wskazanych przez Licencjodawcę w celu promocji i reklamy. Licencja, o której mowa w rozdziale IV – obowiązuje na czas 5 lat i jest nieograniczona terytorialnie. :: Rozdział V – Rejestracja oraz rezygnacja z uczestnictwa Rejestracja na Portalu jest bezpłatna i jednoznaczna z akceptacją regulaminu spółki wydawcy PLPORTALU. Aby zostać użytkownikiem Portalu, konieczne jest wcześniejsze wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego użytkownik musi podać niektóre informacje z danych osobowych. Użytkownik umieszczając informacje gwarantuje prawdziwość danych. Użytkownicy poniżej 13 roku życia muszą mieć zgodę na rejestrację co najmniej jednego z rodziców i/lub opiekuna prawnego. Aby to potwierdzić, rodzic lub prawny opiekun Użytkownika musi zaakceptować następujące warunki: „Oświadczam, że jestem prawnym opiekunem osoby, która chce zostać zarejestrowana na stronie Portalu i potwierdzam zbiór jego danych osobowych jak i zgadzam się na jego uczestnictwo w Portalu”. Administrator ma prawo do odmowy rejestracji bez podania jej przyczyny. Każdy Pełnoprawny Użytkownik ma prawo do rezygnacji, która rozumiana jest jako utrata przywilejów oraz praw. Użytkownik podczas Rejestracji lub dodawania Informacji wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997, Dz.U.133, Poz.833. Użytkownik podczas Rejestracji wyraża zgodę na stałe lub tymczasowe otrzymywanie korespondencji od Portalu na podany przez siebie adres rzeczywisty lub/i elektroniczny. Prawo wyboru Plportal.pl- daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Większość naszych serwisów jest dostępna bez konieczności podawania informacji o sobie, jedynie niektóre usługi i serwisy wymagają zapisania się. Zapisanie się do Plportalu jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć swój profil w całości lub części. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty plportalu powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach. plportal – jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Szczegóły dostępne są na stronie – KONTAKT :: Rozdział VI – Odpowiedzialność Portalu Portal podejmuje wszystkie niezbędne środki do zabezpieczenia Użytkownika, a szczególnie środki mające na celu zapobieganie umieszczaniu i usuwanie nielegalnej treści. Zamieszczania we właściwych miejscach linków alarmowych umożliwiających Użytkownikowi zgłaszanie nielegalnych treści, a szczególnie tych wymienionych w rozdziale III pkt. Portal nie jest odpowiedzialny za publikowane treści oraz za strony, których linki zostały wysłane na stronę. Portal powiadomiony właściwie usuwa wszelkie symptomy naruszenia prawa – w możliwie najkrótszym czasie . Portal podejmuje wszystkie niezbędne środki do zapewnienia poufności danych przesłanych przez użytkownika i nie jest odpowiedzialny za automatyczne wykorzystanie informacji w przypadku włamania i w konsekwencji ujawnienia poufnych danych. :: Rozdział VII – Informacje końcowe Udostępnienie objętych zgodą danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania uaktualnienia, sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieprawdziwe, nieaktualne lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o Ochronie Danych Osobowych lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Wszelkie naruszenia prawa Użytkownik zgłasza Redakcji Portalu telefonicznie lub pisemnie wskazując takowe naruszenie. W jaki sposób chronione są informacje? Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do plportalu, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez plportal z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku plportal udostępnia każdemu użytkownikowi możliwość zmian które to pozwolą na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez plportal danych osobowych o użytkowniku. Słowniczek przydatnych pojęć Poniższe opisy nie mają charakteru ścisłych definicji. Ich celem jest jedynie przybliżenie niektórych pojęć użytych w tym dokumencie. • cookie – jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, • log systemowy – jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer użytkownika przy każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie, • adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny), • protokół SSL – specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym tekstem W miarę rozwoju serwisu Regulamin będzie uaktualniany. Powyższy regulamin obowiązuje z dniem jego publikacji na stronie Portalu.